Privacy Policy

Privacy Policy 

Deze verklaring is van toepassing op onderstaande partijen: 

The Factory Sport & Fun 

kvK nr: 18061301 

 

Verder te noemen als ‘The Factory Sport & Fun” hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. 

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. The Factory houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: 

• Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy; 
• Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 
• Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens; 
• Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is; 
• Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; 
• Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren. 

Als The Factory zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document. 

Verwerking van persoonsgegevens van Klanten of leveranciers? 
Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door The Factory verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): 

• Administratieve doeleinde; 
• Automatische incasso 
• Communicatie en/of uitnodigingen; 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: 

• Het overeengekomen lidmaatschap; 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan The Factory de volgende persoonsgegevens van u vragen: 

• Voornaam; 
• Tussenvoegsel; 
• Achternaam; 
• (Zakelijk) Telefoonnummer; 
• (Zakelijk) E-mailadres; 
• Bankrekeningnummer; 
• Geslacht. 

Uw persoonsgegevens worden door The Factory opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: 

• Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar. 

Verwerking van persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees? 
Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door The Factory verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling: 

• Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen. 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: 
• Het inschrijving formulier Nieuwsbrief; 
• Het afsluiten van een lidmaatschap. 

Voor de bovenstaande doelstelling kan The Factory de volgende persoonsgegevens van u vragen: 

  • Voornaam 

  • Achternaam 

  • Email adres 

  • Telefoonnummer 

 

Uw persoonsgegevens worden door The Factory opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: 

• Gedurende de periode dat men aangemeld is. 

Verwerking van persoonsgegevens van prospect, en/of geïnteresseerde 
Persoonsgegevens van prospect, en/of geïnteresseerde worden door The Factory verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): 

• Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten. 
Grondslag voor deze persoonsgegevens is: 
• Mondelinge toestemming en/of digitale aanvraag voor informatie 

Voor de bovenstaande doelstelling kan The Factory de volgende persoonsgegevens van u vragen: 

• Voornaam; 
• Tussenvoegsel; 
• Achternaam; 
• Telefoonnummer; 
• E-mailadres. 

Uw persoonsgegevens worden door The Factory opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: 

• Gedurende de periode van een maand. 

Verwerking van persoonsgegevens van Medewerkers 
Persoonsgegevens van Medewerkers worden door The Factory verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling: 

• Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst. 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: 

• De arbeidsovereenkomst. 

Voor de bovenstaande doelstelling kan The Factory de volgende persoonsgegevens van u vragen: 

• Voornaam; 
• Tussenvoegsel; 
• Achternaam; 
• Telefoonnummer; 
• E-mailadres; 
• Geboortedatum; 
• Salarisgegevens; 
• Kopie ID; 
• BSN-nummer; 
• Bankgegevens. 

Uw persoonsgegevens worden door The Factory opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: 

• Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële 
administratie voor maximaal 7 jaar. 

Verstrekking aan derden 
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. 

• Zo maken wij gebruik van een derde partij voor: 
• Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma; 
• Het verzorgen van de (financiële) administratie; 
• Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen. 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. 

Binnen de EU 
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU. 

Minderjarigen 
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. 

Bewaartermijn 
The Factory bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. 

Beveiliging 
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen; 

• Alle personen die namens The Factory van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn 
gehouden aan geheimhouding daarvan d.m.v. een schriftelijke verklaring. 
• We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen; 
• We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is; 
• Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of 
technische incidenten; 
• We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen; 
• Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van 
persoonsgegevens. 

In kaart brengen van het websitebezoek 
Op de websites van The Factory worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. The Factory gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. 

Cookies? 
Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestandjes die uw computer of mobiele apparaat opslaat wanneer u onze website gebruikt. 

Op onze website maken we gebruik van verschillende soorten cookies, namelijk: 

• Functionele cookies 
• Analytics cookies 
• Advertising cookies 
• Social media cookies 
• Functionele cookies 

Het in- en uitschakelen van cookies 
Alle informatie omtrent het in- of uitschakelen van cookies kunt u terug vinden in Help functie van uw browser of op de website van de browser ontwikkelaar: 

Apple Safari 

Google Chrome 

Internet Explorer 

Mozilla Firefox 

Google Analytics 
The Factory maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van The Factory bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. 

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. 

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan The Factory te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. 

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. The Factory heeft hier geen invloed op. 

The Factory heeft Google geen toestemming gegeven om via The Factory verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. 

Rechten omtrent uw gegevens 
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken. 

Klachten 
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. 

Vragen 
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op! 

Contact

The Factory Sport & fun
Ericssonstraat 2E
5121 ML Rijen

0161 232 282